Vi har utbildningarna för dig som arbetar med digitalisering i din kommun. 

Till Dig som beslutsfattare erbjuder vi utbildning för hur man digitaliserar verksamheter både för mellanchefer och handläggare i Din verksamhet som har ett digitaliseringsansvar. Vi erbjuder även en längre utbildning för dem som ska ta ett bredare digitaliseringsansvar i en förvaltning eller kommun.

Det högre syftet med dessa utbildningar är att möta Regeringens Digitaliseringskommissions mål i Sveriges nya Digitaliseringsstrategi (från våren 2017). Av de 5 delmålen så möter vi tre av dem nedan:

Till Dig som enhetschef, projektledare, verksamhetsutvecklare, sekreterare eller handläggare med intresse för digitalisering eller har ett digitaliseringsansvar så erbjuder vi 6 olika utbildningar. Allt från allmänna grunder under en dag till en 6 dagars utbildning för Dig som ska arbeta som digitaliseringsledare. Läs mer under rubriken utbildningar.

Delmål ur Regeringens Digitaliseringsstrategi:

 

Digital kompetens

”Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar”

 

Digital innovation

”Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle företag och individer skapas och sprids.”

 

Digital ledning
”Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.”

Utbildning Digitaliseringsledare

För dig som vill driva digitaliseringsarbetet framåt och behöver aktuell och bred kunskap om projektledning, processledning, teknikutveckling och säkerhetsarbete. Gå denna utbildning i 3 block om 2 dagar, totalt 6 dagar. Pris 14.000:-

NYA utbildningsdatum för hösten finns nu att boka in sig på.

 

Plats: Kungsgatan 60, centralt i Stockholm

Närmaste hotell: Haymarket by Scandic (10% rabatt enligt avtal med SKL)

Läs mer om utbildningen 

 

Kommande utbildningar

Våren 2020 startar vi en ny utbildning för förvaltningschefer/kommunchefer. Den kommer att omfatta 1 block (2 halvdagar).

 

Vi startar även en kortare utbildning för Digitaliseringsledare där innehållet är koncentrerat till processer och nyttoeffekter.

Intern utbildning Digitalisering

Vi gör även helt anpassade utbildningar för er som vill genomföra den internt  i 

er kommun. Det kan vara arbetsgrupper, ledningsgrupper, förvaltningslednings-grupper, osv.

Grupperna bör bestå av ca 10-12 personer åt gången och kan genomföras i 2-4 block.

 

Kontakta oss för förslag på upplägg och offert.

Deltagarnas egna ord efter genomförd utbildning
 
Vad har utbildningen gett dig?
"Verktyg , argument, kunskap, nätverk"
"KONKRETA tips på hur man arbetar. Konkreta förslag på hur man kan utforma dokument (stickan är GULD!!). Omvärldsbevakning!"
"Förändringsledningens vikt för ett gott resultat. Inte se digitalisering som IT utan som verksamhetsutveckling där alla nivåer måste vara med för att få fäste i verksamheten. Kartläggningen i och med GDPR kan användas som verksamhetsutveckling och ökad digitalisering kring olika processer vi genomför dagligen."
"Kontaktnät, mer inblick i olika kommuners arbete. förändringsledning, ledarskap, gdpr och säkerhet."

"En större förståelse av integrationernas betydelse och utmaningar på ett strategiskt plan. Bättre koll på nationella företeelser inom området digitalisering, tex SKL:s handlingsplan. Bra verktyg för projektledning. M.m."

"Insikt om hur olika man ser på ämnet. Bekräftelse på vissa saker man gjort och nya uppslag hur gå vidare. Ökad kunskap om lagar och krav."

"Mycket nyttigt material och erfarenheter som kommer till nytta i det fortsatta arbetet

Riktning, värdet av erfarenheter, veta vart jag ska sätta in mest resurser för maximal utdelning."

 

"Förståelse för hur viktigt det är med tydliga processer, att förändringar måste ske i små steg inom kommuner, att ledningens engagemang alltid är avgörande med hur man lyckas."

"Helhetssyn över digitaliseringen, bra input från föreläsare, mallar och verktyg.

Djupare teknisk kunskap om system och integration. Lyckade exempel på projekt."

Tror du att utbildningen har bidragit till ditt fortsatta praktiska arbete i din kommun?
"Jag har kunskap att nu driva på utvecklingen på ett helt annat sätt"
"Ja, inom flera områden i det arbete vi gör med t.ex. GDPR."
"Absolut! Jag har pågående projekt och tankar där jag kommer att ta med mig kunskaperna."
"Ja. Jag har fått med mig metoder och sätt att tänka i digitaliseringsarbetet."
 

"Absolut stärkt i fortsatta arbetet."


"Värdefulla kunskaper om digitaliseringsprocesser, och generella arbetsprocesser."

"Ja, Fått en förbättrad helhetsförståelse av digitaliseringens utmaningar. Också fått bra exempel."

"Förståelse för olika delar och flöden i kedjan och komplexiteten det medför. Hade dock velat ha mer av Johannes stora kompetens. Vet mer om de olika stegen i digitaliseringen och det stora förändringsarbete som det är och vikten att få med alla på tåget."

 

"Ja, tar med mig saker kring nyttoberäkning."

"Jag tror att utbildningen framför allt har gjort så att jag kan tala informerat om behövliga förändringar och hur man ska gå till väga i form av resursplanering och införandestrategier."

 "Ja. Tydligare bild och vilka kompetenser och resurser som behövs."

"Ja, den ger mycket bra verktyg för att strukturera arbetet framåt."

IMG_6454.JPG

Utbildning för Digitaliseringsforum i Katrineholm våren 2019.

NYHETER

Intern utbildning

Vi har nu genomfört 

utbildningen internt i Katrineholms kommun för deras digitaliseringsforum.

Även Trelleborgs kommun har valt oss att utbilda sina förvaltningsledare. Utbildningen kommer att genomföras där under hösten. 

Kontakta oss för offert.

Kommuner som gått Digitaliseringsledare

Tjörn

Nybro

Osby

Katrineholm

Köping

Uppsala

Bräcke

Staffanstorp

Laholm

Lysekil

Vellinge

Strömstad

Trollhättan

Örebro

Säffle

Sundsvall

Upplands-Bro

Mark

Östersund

Tanum

Finspång

Eslöv

Ulricehamn

Laxå

Piteå

Kiruna

Sävsjö

Karlskrona

Halmstad

Hallstahammar

Kalmar

Karlskoga

Uddevalla

Motala

Västervik

Lerum

Norrköping

Jönköping

Hammarö

Järfälla 

Gotland 

Timrå

Haninge 

15 dalakommuner

Höstens arbete

Nu när många kommuner har börjat arbeta med registerutdragen så kvarstår arbetet med att förbättra rutiner och säkra upp rättssäkerheten. Registerförteckningen är det i särklass bästa verktyget för att prioritera digitaliseringen i Din kommun.

Kompletterande bestämmelser i Sverige gällande GDPR

I SOU 2017:39 finns många kompletterande bestämmelser utifrån våra lagrum och offentlig förvaltning. Här finns en hel del viktigt att ta del av, inte minst vad som gäller registerutdrag och arbetsmaterial.

Ny förvaltningslag

Den nya förvaltningslagen träder i kraft 1 juli och har många spännande nyheter. En av dem är: 22 § En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare.

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått en myndighet eller behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för myndigheten på ett postkontor.

Det blir spännande att hantera.

GDPR

För många kommuner har det blivit en uppenbarelse över hur många pärmar och mappar som innehåller kopior från systemen och G:, H: m fl. En kommun har ca 1.500 – 2.500 olika personuppgiftsbehandlingar. GDPR och registerförteckningen har blivit ett mycket viktigt verktyg för att organisera den digitala förvaltningen.

NIS-direktivet ny start tid

Den 29 mars 2018 beslutade regeringen om propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Prop. 2017/18:205). 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Proposition: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Kompetensutveckling

Dec 2017

Andra utbildningsomgången för Digitaliseringsledare har startat. Deltagarna kommer från Motala. Norrköping, Jönköping. Lerum, Västervik och Knivsta. Nästa utbildningstillfälle börjar 1 feb 2018.

Ny kommunallag 1 jan 2018

Exempel på innebörd i den nya lagen:

 

Från och med 1 januari 2018 ska kommunens anslagstavla

finnas på kommunens hemsida. Anslagstavlan ska vara

särskiljbar från övrigt innehåll på hemsidan.

 

Utökad serviceskyldighet införs så att allmänheten i kommunens/landstingets lokaler eller på annan plats kan ta del av innehållet på anslagstavlan.

 

Driftsäkerhetsfrågan; inget krav ställs på reservrutin för att tillhandahålla anslagstavlan på annat sätt

Den nya lagen omfattar även:

- Kommun/landstingsstyrelsens roll stärks

- Nya regler om delegation och anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

- Nya regler om kommun-/landstingsdirektör

- Krav på annonsering i ortstidningen slopas 

NIS-direktivets omfattning

Nov 2017

MSB ska rapportera vilka verksamheter som ska omfattas av NIS-direktivet f.o.m. maj 2018.

Senast 15 januari 2018 ska berörda myndigheter som Socialstyrelsen, Post och Telestyrelsen, Livsmedelsverket m fl rapportera vilka processer/system som ska omfattas av NIS-direktivet som blir en ny lagstiftning 15 maj 2018. Områden som berörs är Vatten och livsmedelshantering, elförsörjning samt vård och omsorg (eHälsa).

Nu ska skolväsendet digitaliseras

Okt 2017

19 oktober 2017 antog Regeringen Sveriges nya

digitaliseringsstrategi för skolväsendet,

U2017/04119/S.

Strategins tre fokusområden:

- Digital kompetens för alla i skolväsendet

- Likvärdig tillgång och användning

- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Utbildning Digitaliseringsledare är igång

Okt 2017

Första utbildningsomgången för Digitaliseringsledare startar idag. Deltagarna kommer från Gotland, Haninge, Timrå, Järfälla och Hammarö kommun. Nästa utbildningsomgång börjar 29-30 nov.

NY utbildning Digitaliseringsledare

Utbildningens första block börjar 4-5 oktober.

Plats: Kungsgatan 37, 8tr. Centrala Stockholm. 

Hotell går att boka på Haymarket by Scandic ( 10% rabatt enligt avtal med SKL)​https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/haymarket-by-scandic

Almedalen

Juli 2017

Under Almedalsveckan släpptes en ny rapportering

angående kommunstyrelsernas öppenhet i ett öppenhetsindex.

Man har mätt:

- Utlämnandet i elektronisk form

- Skyndsamt utlämnande

- Avgifter för utlämnandet

- Publicering av diarium

- Service och kunskapsnivå

 

Läs rapporten här

Regeringens digitaliseringsarbete

Maj 2017

Regeringen publicerar sammanfattning av Digitaliseringsstrategin

 

Läs den här

Digitaliseringsstrategin

Maj 2017

Regeringens Digitaliseringsstrategi

Den nya strategin omfattar 5 delmål enligt nedan:

 

  • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

  • Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

  • Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

  • Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.

  • Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

 

Läs hela strategin här

SKL:s Handlingsplan

Mars 2017

SKL ger ut gemensam handlingsplan för digital utveckling 2017 – 2025.

Den gäller för Kommuner, Landsting och Regioner.

 

Läs handlingsplanen här

E-legitimationer och e-underskrifter

Mars 2017

SKL ger ut Juridisk vägledning för införande av e-legitimationer och e-underskrifter.

 

Läs mer om vägledningen

Samverkan Dalarna

Mars 2017

Kommunerna i Dalarna avslutar ett program för Digitaliseringsledare som genomförts mellan augusti 2016 till mars 2017 och genomfördes i vårt arrangemang.

 

Läs mer här

E-hälsa

Jan 2017

SKL beslutade om handlingsplan i samverkan vision e-hälsa 2025.

 

Läs mer om detta här

IT-säkerherhetsindex

Jan 2017

Svenskt IT-säkerhetsindex släpps som visar på utvecklingsområden för kommunal verksamhet utifrån ett GDPR-perspektiv. 

 

Läs hela indexet här

Slutbetänkande

Dec 2016

Digitaliseringskommissionens slutbetänkande lämnas till regeringen.

Sammanfattningsvis beskrivs 4 prioriterade rekommendationer:

 

1. Organisation för digitalisering – inrätta en ny myndighet med

ansvar för att främja digitalisering.

2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och

kraft åt digitaliseringsarbetet.

3. Ledarskap för digitalisering – stärk ledarskapet så att digitaliseringens

möjligheter används.

4. Kompetens för digitalisering – prioritera att bygga kompetens

för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället.

 

Läs slutbetänkandet här

Please reload